Vergroening nieuwe Emmasingel Eindhoven

Referentie Vergroening Nieuwe Emmasingel Eindhoven

Soontiëns Stadsnatuur is als uitvoerder betrokken geweest bij het project ‘Vergroening Nieuwe Emmasingel’. In het nieuwe inrichtingsplan is begin 2021 voor het Eindhovense plein een boomborder met waterbuffer gerealiseerd.

Stedelijke boombeheerders, architecten en projectontwikkelaars ervaren een groeiende uitdaging om zowel volwassen, monumentale als nieuwe, waardevolle bomen in de stad een kans te geven. De bestaande bomen zijn waardevol en dienen te worden beschermd. Voor nieuwe bomen is het zaak kwalitatief voldoende groeiruimte te realiseren. In de kern gaat het in de stedelijke omgeving niet om de kwantiteit maar vooral om de kwaliteit van het groen.

Bij de inrichting van deze groeiplaats is gebruik gemaakt van een groeiplaatsconstructie en watermanagement oplossing van Tree Ground Solutions bv (TGS). TGS ontwerpt toekomstbestendige groeiplaatsen, uitgaande van een goede waterhuishouding, zuurstofhuishouding en kwalitatief hoogwaardige organische stoffen als basis voor een gezond bodemleven.

Het project is onderdeel van de klimaatadaptieve vergroeningsplannen van de Gemeente Eindhoven. In het plan is in de bestaande verharding, bestaande uit tegelverharding van natuursteen, een groeiplaatsinrichting gemaakt van ca. 30m2 voor een plantvak van 13m2 met een invulling van vaste planten, siergrassen, brem en een grove den (Pinus sylvestris).

Door het maken van een optimale en toekomstbestendige groeiplaats ondergronds vervult een boom bovengronds in een goede conditie zijn positieve rol in de leefomgeving. Groene plekken vervullen belangrijke functies in de stad zoals waterberging, opvang fijnstof, en verkoeling door schaduwwerking en verdamping van water. Er is in dit geval bewust gekozen voor een jaarrond groen beeld met de aanplant van de grove den.

Een goede groeiplaats maken in de stad is lastig doordat regenwater snel wordt afgevoerd, bij droogte krijgt de boom onvoldoende vocht, verkeersbelasting verdicht de grond en graafwerkzaamheden kunnen de wortels beschadigen. Waar bomen in een verharde omgeving moeten groeien zijn verdichting van de ondergrond, oppervlakkig wortelen en een gereduceerde gasuitwisseling sterk groeibeperkende factoren.

TGS ontwerpt groeiplaatsen waarin de boom zich voor langere periode goed kan ontwikkelen. Zonder dat daarbij stedelijke ruimte (bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden) worden opgeofferd.

Er werd in dit project gebruik gemaakt van een Permavoid®Sandwich Constructie. Dit is een drukspreidend en verdelend systeem dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals wapeningstextiel, Permavoid units, verbindingspennen en textiel. Verdichting wordt hierdoor voorkomen en door de luchtlaag in het systeem is de gasuitwisseling met de ondergrond optimaal. Diezelfde luchtlaag – het 2de maaiveld – zorgt ervoor dat de wortels niet meer direct onder de verharding groeien waardoor geen schade aan de bestrating kan ontstaan.

Met dit systeem is tevens waterdetentie en regenwaterinfiltratie gefaciliteerd, gebruik makend van het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem. Dit systeem werk op basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer. Deze buffer ligt onder de doorwortelbare ruimte van de boom. Het water is, net als natuurlijk grondwater, via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom. Speciale vezelcilinders zorgen voor verticaal transport van water uit de buffer naar de doorwortelbare ruimte en zorgt zo voor een constant bodemvochtgehalte. Als bron voor irrigatiewater is in dit geval gebruik gemaakt van de opvang van regenwater van het dak van een nabijgelegen pand. Het overschot aan water bij hevige waterval wordt in dit project als diepte infiltratie in de bodem gebracht. De leeflaag, opgebouwd uit bomenzand, wordt gevoed met water en zuurstof en de sandwichconstructie voorkomt verdichting van de bodem.

Er werd in dit project gebruik gemaakt van een Permavoid®Sandwich Constructie. Dit is een drukspreidend en verdelend systeem dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals wapeningstextiel, Permavoid units, verbindingspennen en textiel. Verdichting wordt hierdoor voorkomen en door de luchtlaag in het systeem is de gasuitwisseling met de ondergrond optimaal. Diezelfde luchtlaag – het 2de maaiveld – zorgt ervoor dat de wortels niet meer direct onder de verharding groeien waardoor geen schade aan de bestrating kan ontstaan.

Met dit systeem is tevens waterdetentie en regenwaterinfiltratie gefaciliteerd, gebruik makend van het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem. Dit systeem werk op basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer. Deze buffer ligt onder de doorwortelbare ruimte van de boom. Het water is, net als natuurlijk grondwater, via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom. Speciale vezelcilinders zorgen voor verticaal transport van water uit de buffer naar de doorwortelbare ruimte en zorgt zo voor een constant bodemvochtgehalte. Als bron voor irrigatiewater is in dit geval gebruik gemaakt van de opvang van regenwater van het dak van een nabijgelegen pand. Het overschot aan water bij hevige waterval wordt in dit project als diepte infiltratie in de bodem gebracht. De leeflaag, opgebouwd uit bomenzand, wordt gevoed met water en zuurstof en de sandwichconstructie voorkomt verdichting van de bodem.

De constructie ligt zeer dicht aan de oppervlakte, op slechts 50 – 80 cm onder de bestrating. De units zijn 150 mm hoog. In dit geval is de constructie gevuld met een rijk mengsel van organische stof. Deze Permavoid@ Sandwicht Grond heeft dezelfde werking als bosgrond en zal met passerend water langzaam voedingsstoffen afgeven.

Soontiëns heeft met de uitvoering van dit project de nodige kennis en ervaring opgedaan om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn indien gekozen wordt voor systemen van Tree GroundSolutions (TGS) in en rondom Groot Eindhoven.

Infiltratiekratten bij de nieuwe emmasingel.
Opbouw capillair systeem
Aanleg van de nieuwe emmasingel.
Opbouw 2de maaiveld
Groen in de nieuwe Emmasingel.
Eindbeeld, de vaste beplanting ontbreekt deels
Contact
Ontwerp van groen voor klimaatadaptatie nieuwe Emmasingel.
Schematische opbouw groeiplaats en waterbuffering

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN

Watertank die wordt geplaatst met een hijskraan.Hert op natuurbegraafplaats.